Te snel gereden? Gereden onder invloed? Vluchtmisdrijf gepleegd?

BEREKEN GRATIS UW BOETE
IN MINDER DAN 1 MINUUT

Bereken uw boete snel en eenvoudig met onze boete calculator.

Boeteberekenen.online is een dienst van

veelgestelde vragen

De dienst strafuitvoeringen van het Openbaar Ministerie stuurt een opdracht naar de lokale Politie in uw buurt die via de wijkagent u een document zal laten ondertekenen. Na ondertekening heeft u vier werkdagen de tijd om uw rijbewijs in te leveren. Dit moet u doen op de griffie van de Politierechtbank die het vonnis heeft uitgesproken. De vijfde werkdag gaat uw rijverbod effectief in. U kan ook een volmacht opstellen om iemand anders in uw plaats het rijbewijs laten neerleggen/terughalen.
Een weekendrijverbod houdt in dat u een rijverbod zal krijgen dat van toepassing is vanaf vrijdag 20u tot zondag’s 20u en de vooravond van een feestdag tot 20u op de feestdag zelf. De dienst strafuitvoeringen van het Openbaar Ministerie stuurt een opdracht naar de lokale Politie in uw buurt die via de wijkagent u een document zal laten ondertekenen. Na ondertekening heeft u vier werkdagen de tijd om uw rijbewijs in te leveren. De vijfde werkdag gaat uw rijverbod effectief in. In dit geval zal de griffie u een document meegeven dat u aan de dienst rijbewijzen van uw gemeentediensten moet overhandigen waarna u een rijbewijs ontvangt dat enkel geldig is voor de weekdagen. (vanaf zondag 20u tot vrijdag 20u) U moet voor uw vervangend rijbewijs wel een bedrag van 25 EUR betalen.
Wanneer u een rijverbod heeft bekomen kan er (via de advocaat) een schrijven gericht worden aan de dienst strafuitvoeringen van het Parket om te verzoeken met de nodige motivering om het rijverbod binnen een bepaalde periode te laten uitvoeren. Het Parket is niet verplicht hierop in te gaan.
Één maand na uw vonnis zal, behoudens hoger beroep, uw vonnis definitief worden. De boete zal u opgestuurd worden via de FOD Financiën. U kan met deze een afbetalingsplan bespreken indien dit voor hen mogelijk is afhankelijk van uw inkomstensituatie, schulden e.d.
Indien u veroordeeld wordt voor dronkenschap, kan uw verzekeringsmaatschappij voor de uitgaven die zij aan slachtoffers heeft gedaan, terugeisen van u tot max. 31.000 EUR op dit ogenblik.
U heeft 15 dagen de tijd om via de gerechtsdeurwaarder een verzetsakte te laten betekenen zodat uw dossier voor dezelfde rechter wordt gebracht. Best contacteert u even een advocaat om na te gaan of er zich geen probleem stelt wanneer u dit doet met name wat de reden is waarom u verstek heeft laten gaan, of u de dagvaarding nooit heeft ontvangen.
Wanneer u wordt veroordeeld voor een inbreuk waarop een minimumboete staat van meer dan 200 EUR bent u verplicht om een steunbijdrage te geven aan het Slachtofferfonds. Deze bijdrage bedraagt momenteel 200 euro. Hierbij komt nog het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. De kosten van het geding en de veroordeling tot de vaste vergoeding van 50,45 EURO. Cfr het KB van 28.08.2020
Na de uitspraak door de politierechtbank hebt u als beklaagde 30 dagen om beroep in te stellen. Dit begint te lopen vanaf de dag na het vonnis. U of uw advocaat kan dit doen door een verklaring op de griffie alwaar een akte tot hoger beroep zal worden opgesteld alsook een grievenformulier moet worden ingevuld en ondertekend.
In sommige gevallen kan de Rechtbank u medische en psychologische onderzoeken opleggen alvorens u terug met de wagen mag rijden. Praktisch gezien zal het Parket u een lijst eerst overmaken nadat uw vonnis definitief is geworden waarop u moet aanduiden waar u juist deze onderzoeken wenst te laten doen. U dient dit dan binnen de maand terug te zenden naar het Parket. Het adres van het parket staat vermeld op de documenten die u zal krijgen. U zal daarna een betalingsverzoek krijgen om deze onderzoeken te kunnen doen waarna u een afspraak krijgt.
Wanneer wordt dit opgelegd? -Bij vaststelling van een alcoholconcentratie van meer dan 0,78 mg/l UAL -In geval van recidive binnen een periode van drie jaar (tweemaal vaststelling van een hogere alcoholconcentratie dan of 0,52 mg/l UAL); In het eerste geval kan de Politierechter toch nog beslissen om géén alcoholslot op te leggen mits hij uitdrukkelijk en individueel motiveert waarom dit niet moet opgelegd worden. In het tweede geval is de Politierechter absoluut verplicht het alcoholslot op te leggen, moet de Rechter ook een rijverbod opleggen voor minstens 3 tot 9 maanden, en wordt het herstel in het recht tot sturen afhankelijk gemaakt van het slagen in een theoretisch en praktisch rijexamen en een psychologisch en medisch onderzoek.
Uzelf kan dit niet. Men zal eerst trachten de boete te innen. Pas wanneer de boete niet zal geïnd kunnen worden zal het vervangende worden aangesproken.

Geen probleem, bel ons of stuur ons een mailtje en we helpen u zo snel mogelijk verder!

Bel +32(0)11.42.53.00 en vraag naar Kurt Smets.

Bedankt voor uw gegevens.
Wij nemen zo snel mogelijk contact op met u.

Meer info?